REGULAMIN


Organizatorem akcji jest Fundacją Partnerstwo z siedzibą w Warszawie przy ul. Bruzdowej 118K, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000197334 zwana dalej Fundacją.

1. Regulamin akcji.
"1.5% na twój Klub" zwany dalej Regulaminem, określa zasady, tryb i warunki przeprowadzania akcji "1.5% na Twój Klub" zwanej dalej Akcją.

2. Uczestnicy Akcji.
Do ubiegania się o objęcie akcją uprawniony jest każdy zarejestrowany Klub Sportowy lub inne podmioty działające w zakresie edukacji, kultury fizycznej i sportu mogące wykazać się w tym zakresie stosownym wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, bądź wpisem do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez właściwy organ administracji państwowej.

3. Czas Akcji.
Akcja będzie trwać od 1 stycznia 20..... r. do 31 grudnia 20..... r. z możliwością jej przedłużenia w oparciu o środki z kolejnych lat podatkowych. O możliwości dokonywania wpłat za kolejne lata podatkowe Fundacja poinformuje na swojej stronie internetowej stosownym komunikatem.

4. Cele Akcji.
Celem akcji jest finansowanie działań na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu, wspomaganie procesu kształcenia poprzez sport, motywowanie społeczności do działań na rzecz Klubów Sportowych.

5. Finanse Akcji.

⇒ Środki na realizację akcji pochodzą z odpisu 1.5% podatku dochodowego od osób fizycznych deklarowanych przez podatników i przekazanych przez urzędy skarbowe.

⇒ Fundacja Partnerstwo jest organizacją pożytku publicznego co oznacza, że nie działa dla zysku. Jest organizacją non-profit. Nie prowadzi działalności gospodarczej i całość środków pozyskanych w trybie określonym w punkcie 1. przeznaczy na cele statutowe.

⇒ Fundacja przez cały czas Akcji prowadzi ewidencję środków i przekaże Uczestnikom akcji zestawienie dokonanych przez podatników wpłat i wypłat dokonanych przez Fundację na potrzeby danego Uczestnika za dany rok podatkowy.

⇒ Fundacja nie pokrywa kosztów związanych z realizacją akcji "1% na Twój Klub" poniesionych przez Uczestników.

6. Pomoc dla Klubów Sportowych.
Fundacja zobowiązuje się przekazać Uczestnikom akcji "1.5% na Twój Klub" pomoc w postaci darowizny środków równych 100% wpłat wskazanych w zestawieniu wpłat 1.5% podatku sporządzonego przez urząd skarbowy. Wpłaty bez określenia przeznaczenia (bez wskazanej nazwy i adresu Klubu  Uczestnika) wykorzystane zostaną na cele statutowe Fundacji.

startPoprzedni artykuł12Następny artykułkoniec

ROZLICZ SWÓJ PIT

1,5%

NASZA GALERIA

Photo6.jpg

GOŚCIMY

Odwiedza nas 233 gości oraz 0 użytkowników.