Darowizny 6% na Twój Klub Sportowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby fizyczne mogą przez cały rok wpłacać darowizny na konto Fundacji i odliczać je od podstawy opodatkowania PIT darowizny w kwocie nie przekraczającej 6 % dochodu uzyskanego w danym roku.
Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (m.in. na działalność w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu). Proponujemy dokładne sprecyzowanie konkretnego celu wsparcia poprzez podanie celu:  "darowizna na upowszechnianie sportu – wpisać nazwę klubu”.

Gwarantujemy, że  pełna kwota zostanie przez nas przekazana zgodnie z wolą darczyńcy.

Dane potrzebne do dokonania przelewu:

Fundacja Partnerstwo
ul. Bruzdowa 118K
02-991 Warszawa
Numer konta: 29 2490 0005 0000 4530 6539 0752

Ważne dla odliczających darowizny:


Od dochodu można odliczyć darowizny osób fizycznych w kwocie nie wyższej niż 6% podstawy wymiaru  ( art. 26 ust. 1 pkt 9 ust o PIT Ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczącego możliwości odliczenia  darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r. Zapisy Ustawy o podatku dochodowym (art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia podatku dochodowego (od 01.01.2004 roku) określają , iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze działań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

⇒ organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,

⇒ prowadzącym działalność pożytku publicznego sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Należy pamiętać, że wysokość darowizny powinna być  udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych .Podatnik w zeznaniu podatkowym ma prawo wykazania kwoty przekazanej darowizny, kwoty darowizny odliczonej od podstawy opodatkowanie oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego: Fundacja Partnerstwo, ul. Bruzdowa 118K, 02-991 Warszawa, NIP 527 24 30 651. Osoba fizyczna wykazuje przekazaną darowiznę w rozliczeniu rocznym PIT-0, dzięki czemu zmniejsza kwotę płaconego podatku dochodowego PIT-37.

Oprócz oczywistych korzyści społecznych płynących ze wsparcia naszego programu ,,Sponsor Sportu”, jest to również sposób na zmniejszenie kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.


Przykład:

I grupa podatkowa w 2011 roku podatek 18%

dochód: 50 000 zł

max. darowizna do odliczenia: 50 000 zł x 6% = 3 000 zł

dochód po odliczeniu darowizny: 47 000 zł

„ZYSK”- czyli o ile mniej zapłacimy podatku: 3 000 zł x 18% = 540 zł

II grupa podatkowa w 2011 roku podatek 32%

dochód: 100 000 zł

max. darowizna do odliczenia: 100 000 zł x 6% = 6 000 zł

dochód po odliczeniu darowizny: 94 000 zł

„ZYSK” - czyli o ile mniej zapłacimy podatku: 6 000 zł x 32% = 1920 zł

ROZLICZ SWÓJ PIT

1,5%

NASZA GALERIA

Photo4.jpg

GOŚCIMY

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.