§7

Uczestnik posiada prawo do umieszczania na swojej stronie internetowej LOGO z linkiem prowadzącymi do strony internetowej Fundacji Partnerstwo.

§8

Strony postanawiają, że niniejsza umowa została zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia ......................... i zobowiązuje Fundację do zawarcia z Uczestnikiem umowy darowizny pełnej sumy zadeklarowanej przez podatników na rzecz Uczestnika i faktycznie przekazanej przez Urząd Skarbowy.

§9

Postanowienia szczegółowe: Klub zobowiązuje się do udokumentowania wydatkowania otrzymanych środków finansowych na cele związane z rozwojem kultury fizycznej i sportu (pkt. 4 Regulaminu).

§10

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§11

Strony upoważniają się nawzajem do rozpowszechniania informacji o współpracy pomiędzy stronami m.in. poprzez umieszczenie informacji, rekomendacji itp. na swoich stronach internetowych.

§12

Wszelkie spory powstałe z niewywiązania się z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Fundacji Partnerstwo.

 

Uczestnik                                                                                                                                    Fundacja

 

zał.: KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej z urzędu miejskiego lub urzędu gminy.

 


DO POBRANIA:
FORMULARZ Regulaminu i Umowy: pdf, word
Tekst do rozdania: pdf
Baner: flesh
Logo: SponsorSportu

startPoprzedni artykuł12Następny artykułkoniec

ROZLICZ SWÓJ PIT

1,5%

NASZA GALERIA

Photo9.jpg

GOŚCIMY

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.